Ako to prebieha?

Vízia majiteľa

Obsah: Definujeme cieľ podnikania: jasný a kvantifikovateľný
Kvantifikujeme cieľový stav: z pohľadu trhového podielu kľúčových segmentov technológií, ľudí vo firme
Výsledok: Jasná, zrozumiteľná, kvantifikovaná a zamestnancom komunikovaná vízia pôsobenia firmy na trhu (prečo sme tu, čo chcete dosiahnuť, dokedy)

Audit obchodu

Urobíme audit obchodných procesov, obchodného plánu, trhových segmentov, finančných dát, obchodných aktivít spolu so zamestnancami.
Vyhodnotíme zvolené obchodné nástroje, podporné systémy pre jednotlivé trhové segmenty, reporting, motiváciu ľudí.
Vyhodnotenie výkonnosti obchodu.
Vyčíslenie potenciálu a rezerv.
Návrh na úpravy procesov / systémov.

Obchodná stratégia
 • Vytvoríme stratégiu obchodu na základe výstupov bodov 1. a 2..
 • Zosúladíme stratégiu s majiteľom / vedením firmy.
 • Zabezpečíme akceptáciu stratégie zamestnancami firmy.
 • Návrh obchodného plánu.
 • Návrh distribučných obchodných kanálov.
 • Návrh motivačných schém pre zamestnancov / partnerov.
 • Návrh produktov – MKT mixu
Procesy

Premietneme obchodný plán do aktívneho systému.

 • Urobíme mapping komunikačných tokov, zodpovedností v obchodnom procese (obchod vs. Ostatné zložky firmy).
 • Návrh obchodných procesov.
 • Aplikovanie zmien spolu so zamestnancami firmy.
 • Overenie funkčnosti procesov priamo u klienta.
 • Nastavenie merateľných parametrov
Výsledky
 • Nastavíme reporting obchodu v IT systémoch.
 • Nastavíme parametre merania obchodných výsledkov.
 • Vyhodnotenie efektu nasadených procesov, produktov, inovácií, motivačných schém, distribučných kanálov a produktov.